Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (28 ต.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ... (12 มิ.ย. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและ... (22 พ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบ... (08 พ.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ... (08 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางดินถม... (11 มี.ค. 2562)
กิจกรรมออกกำลังกายปั่นเพื่อสุขภาพ ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงบ้านสะอาด องค์การบริหาร... (13 ก.พ. 2562)
แจ้งประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ก... (07 ก.พ. 2562)
แจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำห... (07 ก.พ. 2562)
ขอเชิญผู้มารับบริการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการ พ.ศ.2562 ต... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2563) ฉบ... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยา... (20 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านดอนนาเยีย – ซอยต้นตาลคู่... (14 พ.ย. 2562)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแขมเหนือ – แยกคลอง 3 อาร... (14 พ.ย. 2562)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแขมใต้ – บ้านโนนย่านาง ห... (14 พ.ย. 2562)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแขมใต้ – คลอง 4 อาร์ หมู... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาชุม – ร่องปลาหลด หมู่ท... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางโนนหน่อง – ดอนหม่วย หมู่ที่... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลูกรัง สายทางบ้านหนองสำราญ – ภูกระแต... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสวรรค์ – หนองขี้หนู – บ... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านอ่างหินน้อย – บ้... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาชุม – เชื่อ... (11 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแสงจันทร์ – บ้านห... (11 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสำราญ – บ... (11 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวรรค์ – โ... (11 พ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓ อาร์ (๓R-LMC) หม... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมใต้ – บ้านโนน... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านแขมเหนือ ... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.บ้านแขม (21 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (01 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำรา... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทิศใต... (21 พ.ค. 2562)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th