Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์
รายงานการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
counter free

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลบ้านแข... (21 ส.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (18 ส.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (10 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสือความรู้เกี่ยวกับ... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (15 ก.ค. 2563)
เอกสารเดินทางไปราชการ (08 ก.ค. 2563)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด... (18 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริห... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเขม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำ... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (14 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ... (13 เม.ย. 2563)
แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่องการงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ พ.ศ.2563 (17 มี.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (01 มี.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาและจัดเวทีประชาคม ประจำปีงปบระมาณ 25... (17 ก.พ. 2563)
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (27 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส... (27 ม.ค. 2563)
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบปร... (28 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (28 ต.ค. 2562)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน (04 ต.ค. 2562)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม พ.ศ. 2563 (04 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (03 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแขมใต้-บ้านแขมเหนือ... (30 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโนนลำดวน- บ้านโนนสวรรค์... (30 พ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาชุม-ห้วยกว้... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงลานตลาดประชารัฐบ้านแขมใต้ ม.6 (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านอ่างหินน้อย-หนองเม็ก (27 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสำราญ-หนองคูณ (27 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านอ่างหินน้อย- บ้านโนนโพธิ์... (27 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแขมใต้ -ดอนนาเยีย -คุ้มดอ... (27 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายบ้านแขมใต้-บ้านแข... (27 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนลำดวน-บ้านโนนสวรร... (27 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม-ห้วยกว้าง... (27 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแขมใต้-บ้านโนนสวรรค์ (26 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์-หนองขี้นก-บ้านน... (26 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแขมใต้-บ้านโนนย่างนาง (26 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาชุม-ร่องปลาหลด (26 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนนาเยีย-ป่าช้าบ้านดอนนา... (26 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงลาดตลาดประชารัฐบ้านแขมใต้ ม.6 (26 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนนาเยีย - ป่าช้าบ้านดอนนาเยี... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านอ่างหินน้อย-โนนโพธิ์ (25 พ.ย. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th