Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ (ภาพถ่ายดาวเทียม)
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง 
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ระยะห่างประมาณ 38 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ ถนนเส้นหลัก ทางหลวงหมายเลข 217 และ 2172


อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
ตำบลอ่างศิลา – ห้วยเสาธง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
ลำห้วยกว้าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลหนองบัวฮี – ลำกว้าง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง
     ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
บ้านอ่างหินน้อย
บ้านโนนสวรรค์
บ้านหนองสำราญ
บ้านหนองคูณ
บ้านนาชุม
บ้านแขมใต้
บ้านแขมเหนือ
บ้านดอนนาเยีย
นายสุรศักดิ์  ชุมนวล
นางพิสมัย  อินทร์เบี้ยว
นายสัญญา  เลางาม
นายอุทัย  คณาสา
นายไมตรี   ทองสด
นายบัวกัน  อัครบุตร
นายเหล็กกล้า  บุญงาม
นายสมพร  วงษาไชย
กำนันตำบลบ้านแขม
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
 
หมู่ที่ บ้าน ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) รวม จำนวนครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
บ้านอ่างหินน้อย
บ้านโนนสวรรค์
บ้านหนองสำราญ
บ้านหนองคูณ
บ้านนาชุม
บ้านแขมใต้
บ้านแขมเหนือ
บ้านดอนนาเยีย
256
343
236
400
344
458
376
235
247
319
230
384
345
437
394
219
503
662
466
784
895
895
770
454
137
165
162
263
201
245
206
117
รวม 2,647  2,565 5,212 1,496

          หมายเหตุ : ได้ข้อมูลมาจาก ฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ   ธันวาคม  2559

ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำห้วยพะไล กับลำห้วยกว้าง และระบบการชลประทานของกรมชลประทานระยะทาง 28 กิโลเมตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทรายและป่าไม้เบญจพรรณซึ่งเป็นที่สาธารณะ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th