Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
คู่มือการประเมิน ITA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม และคณะผู้บริหาร นำข้าราชการพนักงานส่วนตำบลบ้านแขมเข้าร่วมโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุขฯ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย ท่านพระครูมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม/ท่านพระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เลขานุการ เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย/ท่านพระครูโฆสาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง โฆสิตาราม เจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น เมืองไอกาวา จังหวัดคานางาวา ประเทศญี่ปุ่น ท่านพระครูสังฆรักษ์ปัญญาวรปญญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม และคณะสงฆ์ นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปรัญญานันท์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ผู้แทนสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร อสม.อำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอละ 1 หลัง รวม 25 หลัง โดยสนับสนุนเงินงบประมาณหลังละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้พิจารณาเห็นสมควรมอบบ้านให้แก่ นางสาวแววตา วงษาไชย อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบที่นอนปิคนิค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน พัดลม 1 ตัว ชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด พร้อมให้กำลังใจและร่วมเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ตามโครงการ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และขับเคลื่อน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อน ตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”โดยการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือนนั้น ถือเป็นการช่วยลดขยะที่ต้นทาง ลดภาระทางด้านงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะ และยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
         
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2566