Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม (แสดงจำนวนและสถานะภาพทางคมนาคมทางบก)
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนลูกรังองค์การบริหารส่วนตำบล สายอ่างศิลา - หนองคูณ และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านจำนวน 10 สาย ดังนี้
     1. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านอ่างหินน้อย  หมู่ที่ 1 ถึง บ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 5.5 km. กว้าง 4 m.
     2. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมเหนือ  หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนนา หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1.5 km. กว้าง 4 m.
     3. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมเหนือ  หมู่ที่ 7 ถึง บ้านแขมใต้ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 2.7 km. กว้าง 4 m.
     4. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมใต้  หมู่ที่ 6 ถึง บ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1 km. กว้าง 4 m.
     5. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมใต้  หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 4 km. กว้าง 4 m.
     6. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านดอนนาเยีย  หมู่ที่ 8 ถึง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 3 km. กว้าง 4 m.
     7. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านหนองสำราญ  หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4 km กว้าง 4 m.
     8. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 2 ถึง บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1 km กว้าง 4 m.
     9. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ถึง บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4 km กว้าง 4 m.
   10. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านอ่างศิลา ระยะทาง 4 km กว้าง 4 m.

การโทรคมนาคม
   -
 ยังไม่มี

การไฟฟ้า
   - หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  8  หมู่บ้าน
   - ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  1,306  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   แม่น้ำและลำน้ำห้วย  3  แห่ง
     1. ห้วยพะไล
     2. ห้วยกว้าง
     3. ห้วยเสาธง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th