Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ก.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

05 ก.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลบ้านแขม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

01 ก.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข

18 ส.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

04 ส.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง (กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

25 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชนและฝึกซ้อมแผนป้องกันเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม การจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาชุม

18 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย "อำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ ยั่งยืน" อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

17 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม การประกวด ศุนย์ดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ศดปช. ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

16 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม กิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th