Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
คู่มือการประเมิน ITA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Responsive image
ความเป็นมา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรอาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกร  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม  โดยมีการพัฒนาแหล่งเกษตรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการประชาสัมพันธ์
      ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม และความสนใจจำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ก็เป็นแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Amazing Agricultural Heritage  แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆ ได้  3  แบบ ได้แก่

1.  สวนเกษตรปาล์ม
        สวนปาล์มตั้งอยู่หมู่ที่  8 บ้านดอนนาเยีย  โดยเจ้าของสวนคือ      นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์   ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม    ซึ่งเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดทำสวน มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอเข้ารับการศึกษาดูงาน  วิทยากรบรรยายให้ความรู้   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
2.  สวนมะนาว
        สวนมะนาวตั้งอยู่หมู่ที่  8 บ้านดอนนาเยีย  โดยเจ้าของสวนคือ      นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์   ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ซึ่งเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดทำสวน มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอเข้ารับการศึกษาดูงาน  วิทยากรบรรยายให้ความรู้   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
3.  การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
        การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้เป็นการปลูกตามหน้าบ้านของตนเองเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่าย เป็นการอดออม ซึ่งเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำเนินการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
         
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2563