Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
คู่มือการประเมิน ITA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 เม.ย. 2566
ถึง
28 เม.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
28 เม.ย. 2566
ถึง
28 เม.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่1/2565)
28 เม.ย. 2566
ถึง
28 เม.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 เม.ย. 2564
ถึง
26 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) พ.ศ. 2564
30 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
27 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
13 เม.ย. 2563
ถึง
13 เม.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
28 ต.ค. 2562
ถึง
28 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ต.ค. 2562
ถึง
28 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th