Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุภนิดา ศรีตะเขตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายมนูญศักดิ์ แสนทวีสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญญาณัฐท์ สนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายระวี ทัศบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายนันทกร พลศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายรัมย์ สมเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
Responsive image
นายสุชน โคตรสมบัติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Responsive image
นางเยาวรัตน์ ดวงไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายพงค์อนันท์ แสงเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางไอริสา กันยามา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวสุจันทร์ นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายประเสริฐ พุ่มจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเสาร์ บุญทศ
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th