Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุภนิดา ศรีตะเขตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) หมายเลขโทรศัพท์06-1269-9873
Responsive image
Responsive image
Responsive image
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น))
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญญาณัฐท์ สนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หมายเลขโทรศัพท์ 097-3422836
Responsive image
Responsive image
นายระวี ทัศบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 083-5851688
Responsive image
นางสาวสุดาทิพย์ ผุยพรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 09 0256 0444
Responsive image
นายรัมย์ สมเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-9176878
Responsive image
นายสุชน โคตรสมบัติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Responsive image
นางเยาวรัตน์ ดวงไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ 082-9909253
Responsive image
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางไอริสา กันยามา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 086-3251873
Responsive image
นางสาวสุจันทร์ นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 093-3805623
Responsive image
นายวิทยาลัย คณาสา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) หมายเลขโทรศัพท์ 065-7098185
Responsive image
นายเสาร์ บุญทศ
นักการภารโรง หมายเลขโทรศัพท์ 064-6726746
Responsive image
นายอนุชิต สีแสด
ปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 064-6914377
Responsive image
นางสาวสายฝน ลาโภตะมะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) หมายเลขโทรศัพท์ 083-3715522
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th