Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์
รายงานการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแขมใต้ หมู่ที่ 6 พ.ศ.2564
27 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศใช้แผนดำเนินงาน และแผนดำเนินงานงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายละเอียดแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
17 ก.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
17 ก.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
18 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2563
18 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เพิ่มเติมที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th