Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    เป้าหมาย

     - เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชนเป็นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ในด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
     ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
     1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
     2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
     3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
     4. ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน และติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ตามบ้านเรือน
     5. จัดทำผังเมือง (ตำบลใหม่)
     6. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
    ตัวชี้วัด
     1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
     2. ประชาชนสัญจรไป – มาในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและตำบลได้สะดวกยิ่งขึ้น
     3. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
     4. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
     5. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
    เป้าหมาย

     - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนภายในตำบล หันมาให้ความสำคัญด้านการค้า การลงทุน ของชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชน แต่ละครัวเรือนหันมาผลิตสินค้าการเกษตร สามารถนำสินค้าที่ผลิต หรือแปรรูปการเกษตร มาค้าขาย รวมทั้ง รู้จักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในธรรมชาติ ให้สวยงาม สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ในตำบล และมีการจัดหาตลาดชุมชนเพื่อนำสินค้ามาวางขาย ซึ่งสามารถขยาย การลงทุนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนา
     1. ดำเนินการจัดหาตลาดชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า
     2. พัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภูมิทัศน์ภายในตำบลเพื่อเพิ่มรายได้
     3. เพิ่มทักษะความรู้ด้านอาชีพ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน
     4. อุดหนุน ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวเศรษฐกิจภายในตำบล
    ตัวชี้วัด
     1. ประชากรมีอาชีพมากขึ้นและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
     2. ประชากรมีธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างทั่วถึง
     3. จำนวนประชากรที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
     4. จำนวนราษฎรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
    เป้าหมาย

     - เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร และผลิตผลในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยฝึกอบรมให้ความรู้และมีความสามารถที่จะผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อขายได้กำไร มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และสามารถขยายการตลาดการเกษตรไปสู่ตลาดกลางซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี
    แนวทางการพัฒนา
     1. ดำเนินเศรษฐกิจแบบพอเพียงและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
     2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
     3. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าทางการเกษตรในชุมชน
     4. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจในชุมชนและฝึกอบรมการแปรรูปสิ้นค้า       
    ตัวชี้วัด
     1. จำนวนประชากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางการแปรรูปสินค้ามากขึ้น
     2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
     3. จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
     4. จำนวนราษฎรได้รับความรู้และพัฒนาการผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    เป้าหมาย

     เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีสุขภาพ คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพด้านสังคมที่ดีพร้อมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2555)
    แนวทางการพัฒนา
     1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
     2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
     3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
     4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
     5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
     6. ส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     7. สนับสนุน พื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
    ตัวชี้วัด
     1. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
     2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
     3. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
     4. จำนวนประชาชนคนรุ่นใหม่รู้คุณค่าและธำรงประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เป้าหมาย

     เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนและประชาชนในชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และร่วมกันพัฒนา / บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
    แนวทางการพัฒนา
     1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     2. สนับสนุน งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ตัวชี้วัด
     1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2. จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากประสบภัยประจำปี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
    เป้าหมาย

     เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    แนวทางการพัฒนา
     1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในรูปของ การอบรม ทุนการศึกษา หรือ อบรมและศึกษาดูงาน และอื่นๆ
     2. จัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงาน และการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
    ตัวชี้วัด
     1. จำนวนประชากรที่เข้ามาใช้บริการ อบต.
     2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
     3. จำนวนประชากรที่ร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น
     4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

7. ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
    เป้าหมาย

     เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนสามารถตรวจสอบได้       
    แนวทางการพัฒนา
     ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจการที่ได้มอบหมาย 
จากรัฐบาล โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้ และเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตย กฎหมาย มีการส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้แสดงความจงรักษ์ภักดิ์ดี รวมถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรม จริยธรรม
    ตัวชี้วัด
     1. จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
     2. ประชาชนที่ร่วมประชาคม และ ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ จปฐ.
     3. ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการเมือง การปกครอง
     4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th