Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ตำบลบ้านแขม  เป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชน 
เน้นการพัฒนาสังคม การเกษตร และความเป็นอยู่  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เชื่อมโยงตามนโยบายไทยเเลนท์ 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


พันธกิจ

   อบต.บ้านแขม เป็นองค์กรพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการบริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงศาสนาวัฒนธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

เป้าหมาย
   - การพัฒนาชุมชนใน 8 หมู่บ้านตามแผนยุทธศาสตร์
   - การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแขม
   - เพิ่มศักยภาพในการบริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านแขม

วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนให้อยู่ดีมีสุข
   - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามแผนยุทธศาสตร์


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th