Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ตำบลบ้านแขม  เป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชน 
เน้นการพัฒนาสังคม การเกษตร และความเป็นอยู่  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เชื่อมโยงตามนโยบายไทยเเลนท์ 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


พันธกิจ

   อบต.บ้านแขม เป็นองค์กรพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร สร้างรายได้ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการบริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงศาสนาวัฒนธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

เป้าหมาย
   - การพัฒนาชุมชนใน 8 หมู่บ้านตามแผนยุทธศาสตร์
   - การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแขม
   - เพิ่มศักยภาพในการบริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านแขม

วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนให้อยู่ดีมีสุข
   - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามแผนยุทธศาสตร์


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th