Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก
         
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563